Committees

ICMCS-X Organizing Committee:

George T.-J. Chen
Ben J.-D. Jou
Teruyuki Kato
Bill Y.-H. Kuo (Chair)
Dong-Kyou Lee
Tae-Young Lee
Yunqi Ni
Hiroshi Uyeda
Roger Wakimoto
Rongsheng Wu
Renhe Zhang
 

ICMCS-X Program Committee 

Michael Bell
David Jorgensen (Co-Chair)
Dong-In Lee
Wen-Chau Lee (Co-Chair)
Seon-Ki Park
Taro Shinoda
Jenny Sun
Chung-Chieh Wang
Yuan Wang
Chun-Chieh Wu
Hiroyuki Yamada
Renhe Zhang
Qinghong Zhang